NO.

205

เราร้องต่อพระองค์

1. แผ่นดินแห่งนี้ต้องการพระองค์
ต้องการพระองค์ข้ามา รินน้ำเติมเต็ม
แก่ผู้หิวกระหายที่ใจสลาย
เราร้องเรียกนามพระองค์

2. คุกเข่าอ้อนวอนร้องขอพระองค์
เราอยากจะเห็นพระองค์ทรงกู้ดินแดนนี้
ขึ้นอีกคราด้วยพระเมตตา
เราร้องเรียกนามพระองค์

***เราร้องต่อพระองค์ เราร้องต่อพระองค์
เราร้องเรียกนามพระเจ้า
ให้พระองค์เสด็จมา รักษาแผ่นดินนี้