NO.

083

เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

1. เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
วิญญาณจิตเราผูกพันกับองค์พระวิญญาณ
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์

**ขอให้เราร่วมร้องเพลงกันเถิด
เปิดดวงใจรับความรักพระเจ้า
ให้เราจับมือกันและประกาศให้โลกรู้
เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์