NO.

529

เราเป็นอวัยวะ

1. เราเป็นอวัยวะ ในกายเดียวกัน
ไม่ใช่แค่เธอไม่ใช่แค่ฉัน รวมกันคือเรา
พระเจ้าทรงประทานให้เราต่างกัน

2. เราเป็นอวัยวะ ในพระเยซู
คนนึงเป็นตา อีกคนเป็นหู ช่วยดูช่วยฟัง
พระเจ้าทรงประทานให้เราต่างกัน

***ไม่ทะเลาะ ไม่เกี่ยงเถียงกัน
ไม่ติฉิน นินทา ว่าร้าย
ไม่แบ่งแยก ไม่มีชนชั้น
เพราะเราเป็นกายเดียวกัน

3. เราเป็นอวัยวะ ในคริสตจักร
พระองค์สร้างมาเพื่อเราจะรัก เป็นแสงสว่าง
พระเจ้าทรงประทานให้เรารักกัน

***ไม่ทะเลาะ ไม่เกี่ยงเถียงกัน
ไม่ติฉิน นินทา ว่าร้าย
ไม่แบ่งแยก ไม่มีชนชั้น
เพราะเราเป็นกายเดียวกัน
เท้ามือหู จมูกและตา
มีส่วนขา ส่วนหัวร่างกาย
มีสมองและมีจิตใจ
ที่รวมเป็นกายเดียวกัน

4. เราเป็นอวัยวะ ในคริสตจักร
พระองค์สร้างมาเพื่อเราจะรัก เป็นแสงสว่าง
พระเจ้าทรงประทานให้เรารักกัน
เป็นอวัยวะในกายพระองค์