NO.

408

เวลาของพระองค์

1. นมัสการพระเจ้าของข้า
นี่คือเวลาของพระองค์
ข้าอยากสรรเสริญด้วยหัวใจซื่อตรง
โปรดทรงชำระให้สะอาด

2. นมัสการด้วยใจถ่อมลง
พระองค์อยู่เหนือทุกเส้นทาง
เรื่องราวภาระทุกๆสิ่งข้าทิ้งวาง
ทรงเป็นความหวังและคำตอบ

***นมัสการด้วยทั้งชีวิต
ด้วยจิตวิญญาณและความจริง
ใจข้าร่ำร้องหาพระองค์เพื่อพักพิง
(นมัสการด้วยหัวใจที่แท้จริง)
ทุกสิ่งถวายแด่พระองค์
(มอบให้พระองค์เพียงผู้เดียว)