NO.

187

เวลาของเอลียาห์

1. นี่เป็นเวลาของเอลียาห์
ป่าวร้องถึงพระคำของพระเจ้า
และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ โมเสส
ความชอบธรรมฟื้นคืนกลับมา

**และแม้นี่เป็นเวลาการทนทุกข์
ความกันดาร ความมืดและสงคราม
แต่เรายังเป็นเสียงในที่ไกลโพ้นร้องว่า
จงเตรียมหนทางแห่งพระเจ้า

***พระองค์จะมา ด้วยเมฆท่ามกลางนภา
ดุจแสงอาทิตย์แรงกล้า
เมื่อเสียงแตรก้องทั่วฟ้า
ยกเสียงขึ้น ร่วมฉลองปีของพระองค์
และความรอดจากศิโยนจะเทลงมา

2.นี่เป็นเวลาของเอเสเคียล
กระดูกแห้งได้ฟื้นคืนชีวิต
และนี่เป็นเวลาของผู้รับใช้ ดาวิด
รื้อฟื้นพระวิหาร การสรรเสริญ

**และนี่เป็นเวลาเก็บเกี่ยวทุ่งนา
ประชากรทุกคนทั่วโลกา
แต่เราเป็นคนงานที่ทรงเลือกไว้ให้รับใช้
ประกาศพระคำของพระเจ้า

****ผู้ทรงอยู่นิรันดร์ และผู้เสด็จมา (x7)