NO.

127

เวลาฉลองพระเยซู

1. สุขสันต์วันคริสตมาส
วันที่หัวใจร้องเพลง
ขับขานเสียง เพลงแห่งความรัก
ให้ความหวังก้องกังวาน


2. พระเยซูประสูติ นามว่าอิมมานูเอล
พระองค์ผู้ทรงอยู่กับเรา
ชาวโลกเอ๋ยจงยินดี

**เป็นเวลาฉลองพระเยซู
เชิญเรา มาร้องเพลง
สันติสุขความรักได้ลงมา ให้เราจงสุขใจ

3. พระเยซูประสูติ นามว่าอิมมานูเอล
พระองค์ผู้ทรงอยู่กับเรา
ชาวโลกเอ๋ยจงยินดี

4. สุขสันต์วันคริสตมาส
วันที่หัวใจร้องเพลง
ขับขานเสียง เพลงแห่งความรัก
ให้ความหวังก้องกังวาน