NO.

089

เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง

1. เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง
อธิษฐานแสวงหาพระพักตรของพระองค์
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

***แล้วพระองค์ จะทรงฟังคำ
อ้อนวอนของเรา
และพระทัยพระองค์
จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ
จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย
เพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิตย์

2. ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง
อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
โปรดทรงชำระให้ ใจบริสุทธิ์
อภัยบาปผิดที่ได้ทำ