NO.

299

เสริมกำลังใหม่

1. เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์
เมื่อเรารอคอยพระองค์
เมื่อเรารอคอยพระองค์
เสริมกำลังใหม่ เมื่อเรารอคอยพระองค์
เมื่อเรารอคอยพระองค์
เมื่อเรารอคอยพระองค์

**พระเจ้า ครอบครองชั่วนิรันดร์
ทรงเป็นความหวังและเรี่ยวแรง

***ผู้ทรงเป็นองค์พระเจ้านิรันดร์
ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์
คือองค์ผู้ไม่อ่อนแรง หรืออ่อนล้า
ทรงเป็นกำลัง ของผู้อ่อนแอ
ปลอบโยนให้ผู้ขัดสน
ทรงชูเราขึ้นด้วยปีก ดังอินทรีย์