NO.

570

แปรเปลี่ยนไป

พระเยซู เข้ามา พระองค์ทรงช่วยพา
นำทางให้แปรเปลี่ยน
ชีวิตร้ายเศร้าตรมระทมเปลี่ยนไป
แปรเปลี่ยนไป
พระเยซู เข้ามา อภัยโทษความผิด
ให้ชีวิต ชีวิตอันสดใส
พระองค์ ดีเลิศล้ำ นิรันดร์