NO.

047

โปรดทรงอวยพรประเทศไทย

1.นี่เป็นคำอธิษฐานของเราทุกคน
นี่เป็นคำอ้อนวอนจากหัวใจ
ให้พระวิญญาณเทเข้ามา
เปิดตาใจเราทุกคน
ให้อัศจรรย์ของพระองค์เกิดในพวกเรา

*โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
ให้คนไทยได้มีความหวัง
โปรดเปิดดวงตาและหัวใจ
ให้คนไทยเห็นความสว่าง
โปรดทรงอวยพรประเทศไทย
ให้ไปถึงตามน้ำพระทัย
ให้พระพรหลั่งไหลไปถึงคนไทยทุกคน