NO.

234

โอ ข้ารักพระเยซู

***โอ ข้ารักพระเยซู พระนามข้าขอเชิดชู
ผู้ได้พลีชีวิตมลาย เพื่อข้าไม่ตายเป็นไท
หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่ ข้าจะอยู่แห่งหนใด
จึงขอมอบชีวิตกายใจ รับใช้พระองค์

1. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า
ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม
พระเศียรสวมด้วยมงกุฎหนาม
เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก

2. ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า
ถูกเขาตรึงที่กางเขน
จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา
ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ