NO.

186

โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

1. โฮซันนา โฮซันนา
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด
โฮซันนา โฮซันนา
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

***ข้าขอยกย่องพระนาม
ด้วยดวงใจโมทนา
เทิดพระเกียรติแด่พระเจ้าของข้า
โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด

2.พระสิริ คำสรรเสริญ ขอจงมีแด่จอมราชา
พระสิริ คำสรรเสริญ ขอจงมีแด่จอมราชา