NO.

356

โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์)

1. มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์
มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า
มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน
ร้อง โฮ ซัน นา

2. มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า
มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า
มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก
ร้อง โฮ ซัน นา

**โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด
โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา

***โฮซันนา ฮาเลลูยา
โฮซันนา ฮาเลลูยา
โฮซันนา แด่จอมราชา