NO.

356

โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์)

KEY

             E

1. มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์

         E

มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า

          B

มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน

     F#m  G#m   A

ร้อง โฮ     ซัน    นา


             E

2. มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า

         E

มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า

         B

มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก

     F#m   G#m   A

ร้อง  โฮ     ซัน     นา


    E      B            A  B A

**โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด

E       B              A  B  A

โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา

E      B             A  B A

โฮซันนา แด่พระเจ้าสูงสุด

E       B              A  B  E

โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา


      E

***โฮซันนา ฮาเลลูยา

B

โฮซันนา ฮาเลลูยา

C#m      B           A

โฮซันนา แด่จอมราชา