top of page

NO.

356

โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์)

KEY

             F  

1. มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์

         F  

มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า

          C  

มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน

       Gm   Am    Bb

ร้อง โฮ     ซัน    นา


              F  

2. มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า

           F  

มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า

           C  

มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก

      Gm     Am    Bb

ร้อง  โฮ     ซัน     นา


    F     C             Bb  C    Bb

**โฮซันนา แด่พระเจ้า สูง  สุด

F      C               Bb  C    Bb

โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา

F      C              Bb  C   Bb

โฮซันนา แด่พระเจ้า  สูง  สุด

F      C               Bb  C    F  

โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา


     F  

***โฮซันนา ฮาเลลูยา

C  

โฮซันนา ฮาเลลูยา

Dm        C             Bb

โฮซันนา แด่จอมราชา

+1
bottom of page