top of page

NO.

356

โฮซันนา (มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์)

KEY

             D#

1. มีเสียงร้องก้องมาจากสวรรค์

         D#

มีเสียงร้องก้องไปทั่วใต้ฟ้า

          Bb

มีเสียงร้องก้องมาจากแผ่นดิน

       Fm   Gm    G#

ร้อง โฮ     ซัน    นา


              D#

2. มีเสียงร้องยกย่องนามพระเจ้า

           D#

มีเสียงร้องสรรเสริญพระเจ้า

           Bb

มีเสียงร้องไม่มีวันหยุดพัก

      Fm     Gm    G#

ร้อง  โฮ     ซัน     นา


    D#   Bb           G#  Bb  G#

**โฮซันนา แด่พระเจ้า สูง  สุด

D#    Bb             G#  Bb  G#

โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา

D#    Bb            G#  Bb G#

โฮซันนา แด่พระเจ้า  สูง  สุด

D#    Bb             G#  Bb  D#

โฮซันนา แด่องค์ จอม รา ชา


     D#

***โฮซันนา ฮาเลลูยา

Bb

โฮซันนา ฮาเลลูยา

Cm        Bb           G#

โฮซันนา แด่จอมราชา

-1
bottom of page