NO.

214

ในนามเยซู

1. พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา พระเจ้าอยู่กับเรา
พระองค์ทรงมีชัย ใช่ พระองค์ทรงมีชัย
พวกเราจะไม่คร้ามกลัว
พวกเราไม่หวั่นไหว ทรงสถิตกับเรา

2. ทรงช่วยรับภาระเรา ชำระความอับอาย
พระองค์ทรงมีชัย ใช่ พระองค์ทรงมีชัย
พวกเราจะไม่คร้ามกลัว
พวกเราไม่หวั่นไหว ทรงสถิตกับเรา

**จะไม่ตาย แต่มีชีวิต
ด้วยฤทธิ์พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์
ประทับในใจ ปลดปล่อยเป็นไท
ในนามเยซู

***จะไม่ตาย แต่มีชีวิต
จะประกาศร้อง พระนามพระองค์
(เมื่อ)พบพระคริสต์ เยียวยาชีวิต
ในนามเยซู

****พระเจ้าสู้เพื่อพวกเรา
ทรงขับไล่ความมืดมิด
ทรงจุดไฟแห่งสวรรค์ ซึ่งจะไม่สั่นคลอนไป
ในพระนามพระเยซู เหล่าศัตรูก็ปราชัย
และเราจะสรรเสริญ สรรเสริญ