NO.

95

ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์

1. ข้าได้ยินเสียงตรัส
และข้าจะเชื่อพระองค์
ใจถ่อมและหันกลับ คืนสู่พักตร์พระองค์

**เพราะทรงเรียกข้า สู่ความจริง
ข้าอยู่ที่นี่ เรียกหาพระองค์

***ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ให้ข้าใช้ชีวิตปลอดภัยในพระหัตถ์
ให้พระคุณเป็นดั่งโล่กำบัง
ให้ข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ใหข้าอยู่ภายใต้ปีกพระองค์
ข้าจะใช้ชีวิต อยู่ในน้ำพระทัย
ให้พระคุณเป็นร่มปกคลุมตัวข้า