NO.

355

ได้ยินเสียงของพระเจ้า

1. ได้ยินเสียงของพระเจ้า
เรียกข้า ให้มาเข้าเฝ้า
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร
ด้วยโลหิต จากกางเขน

***ขอพระองค์เมตตา ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
ขอพระโลหิตจากกางเขน
ล้างบาป ให้สิ้นกรรมเวร

2. แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป
พระองค์ ประทานเรี่ยวแรง
มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด
โปรดให้ สะอาดผ่องใส