NO.

471

ไม่รักไม่รู้จัก

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
และทุกคนที่รัก ก็บังเกิดมาจากพระเจ้า
และรู้จักพระเจ้า

**ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก
ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า
เพราะว่าพระเจ้า.... ทรงเป็นความรัก
***1 ยอห์น บทที่ 4… ข้อ 7 และข้อ 8