top of page

NO.

471

ไม่รักไม่รู้จัก

KEY

Gm             C                   F             Dm  

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน

Gm                 C                 F    Dm  

เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า

Gm             C          F              Dm  

และทุกคนที่รัก ก็บังเกิดมาจากพระเจ้า

      Gm   C  

และรู้จักพระเจ้า


      F    Dm      Gm     C  

**ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

         Am    Dm   Gm      C  

เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

    F   Dm       Gm     C  

ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

              Am   Dm   Gm   C         F  

เพราะว่าพระเจ้า.... ทรงเป็นความรัก

F                  Dm   Gm             C  

***1 ยอห์น บทที่ 4… ข้อ 7 และข้อ 8

bottom of page