top of page

NO.

471

ไม่รักไม่รู้จัก

KEY

G#m             C#                 F#           D#m  

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน

G#m                 C#               F#  D#m  

เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า

G#m             C#        F#            D#m  

และทุกคนที่รัก ก็บังเกิดมาจากพระเจ้า

      G#m   C#

และรู้จักพระเจ้า


      F#  D#m      G#m     C#

**ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

         Bbm    D#m   G#m      C#

เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

    F# D#m       G#m     C#

ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

              Bbm   D#m   G#m   C#       F#

เพราะว่าพระเจ้า.... ทรงเป็นความรัก

F#                D#m   G#m             C#

***1 ยอห์น บทที่ 4… ข้อ 7 และข้อ 8

+1
bottom of page