top of page

NO.

471

ไม่รักไม่รู้จัก

KEY

F#m             B                   E             C#m  

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักซึ่งกันและกัน

F#m                 B                 E    C#m  

เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า

F#m             B          E              C#m  

และทุกคนที่รัก ก็บังเกิดมาจากพระเจ้า

      F#m   B  

และรู้จักพระเจ้า


      E    C#m      F#m     B  

**ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

         G#m    C#m   F#m      B  

เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

    E   C#m       F#m     B  

ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า

              G#m   C#m   F#m   B         E  

เพราะว่าพระเจ้า.... ทรงเป็นความรัก

E                  C#m   F#m             B  

***1 ยอห์น บทที่ 4… ข้อ 7 และข้อ 8

-1
bottom of page