NO.

076

ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน

1. เมื่อตาใจข้าได้เห็น
พระวิญญาณของพระเจ้า
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
ข้าสุขใจเหลือจะบรรยาย

** ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด ข้าจะนมัสการ
ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน ข้าจะนมัสการ
และไม่ว่าเป็นเช่นใด ก็จะ นมัสการ

2. ข้าได้เห็นแสงสว่าง
แห่งความจริงและความรัก
ข้าได้พบสันติสุข ที่โอบล้อมรอบตัวข้าไว้
อยู่ในความรักของพระองค์

***และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป
ให้ทุกวันเวลาในชีวิต
นมัสการ พระองค์ เรื่อยไป
และในทุกเส้นทาง ที่ก้าวและเดินไป
นมัสการ พระองค์ นิรันดร์