top of page

NO.

267

ไหลลงมา

1.เรามาเพื่อร้อง ด้วยใจที่แตกสลาย
ผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์
แผ่นดินแห้งแล้ง ที่ต้องการความรัก
รักษาให้คืนกลับมีชีวิต
ขอทรงสถิตอยู่เหนือเสียงอ้อนวอน

**ไหลลงมา ลงมาให้ท่วมแผ่นดิน
ไหลลงมา ลงมาเพื่อการฟื้นฟู
ไหลลงมา ลงมาเพื่อการรักษาหัวใจ
ขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์

bottom of page