NO.

502

ETERNAL LIFE ยอห์น 3:16

1. เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลก
จนได้ทรงประทาน พระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์เพื่อทุกคน
ที่วางใจในพระบุตรนั้น

**จะไม่พินาศ… แต่มีชีวิตนิรันดร์
จะไม่พินาศ… แต่มีชีวิตนิรันดร์
จะไม่พินาศ… แต่มีชีวิตนิรันดร์
จะไม่พินาศ… แต่มีชีวิตนิรันดร์