NO.

315

กางเขนคือชีวิต

KEY

    D#           G#             D#        G#

1. ชีวิตข้า จะขอ มีเพียงพระองค์

D#                    G#      D#       Bb

ทรงประทาน ให้ข้า มีชีวิตใหม่

Cm

พระโลหิตชำระภายใน

       G#         Gm

ความรักฟื้นฟูหัวใจ

Fm                                Bb

สำหรับข้า พระองค์ทรง เป็นทุกสิ่ง


    D#                     G#

2. พระองค์เป็นความหวัง

      D#       G#

ที่ข้าพึ่งพิง

   D#                     G#  

เพราะพระองค์ทรงช่วย

          D#        Bb

เยียวยาทุกสิ่ง

Cm

จิตวิญญาณข้าขอจำนน

      G#              Gm

ต่อพระองค์เพียงผู้เดียว

Fm                           Bb     Bb7

พระเยซู ทรงเป็น ทุกสิ่งของข้า


                    D#                 Bb

**กางเขนคือชีวิต ทุกลมหายใจ

               Cm          Bb

ข้าเห็นชัยชนะของพระองค์

                  G#               Gm

ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่ง พระองค์

                       Fm

ทรงกอปรกิจด้วยฤทธิ์

            Bb             D#

แสนอัศจรรย์ ชั่วชีวิตข้า

-4