top of page

NO.

246

ขอบคุณพระเยซู

KEY

Bb                    Cm     F  

1. ขอบคุณพระเยซู

                        Bb

มอบความรักแก่เรา

Bb                 Cm     F  

ขอบคุณพระเยซู

                        Bb     Bb7

ทรงพระคุณมากมี


                      D#                      Cm  

* เราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนาม

Bb                  Gm    Cm               F  

ร้องสรรเสริญโมทนา พระองค์เป็นทุกสิ่ง

                        Bb

เป็นพระเจ้าของเรา

-4
bottom of page