top of page

NO.

246

ขอบคุณพระเยซู

KEY

B                      C#m     F#

1. ขอบคุณพระเยซู

                        B  

มอบความรักแก่เรา

B                   C#m     F#

ขอบคุณพระเยซู

                        B       B7  

ทรงพระคุณมากมี


                      E                        C#m  

* เราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนาม

B                    G#m    C#m               F#

ร้องสรรเสริญโมทนา พระองค์เป็นทุกสิ่ง

                        B  

เป็นพระเจ้าของเรา

-3
bottom of page