top of page

NO.

246

ขอบคุณพระเยซู

KEY

C                      Dm     G  

1. ขอบคุณพระเยซู

                        C  

มอบความรักแก่เรา

C                   Dm     G  

ขอบคุณพระเยซู

                        C       C7  

ทรงพระคุณมากมี


                      F                        Dm  

* เราเปล่งเสียงร้องสรรเสริญพระนาม

C                    Am    Dm               G  

ร้องสรรเสริญโมทนา พระองค์เป็นทุกสิ่ง

                        C  

เป็นพระเจ้าของเรา

-2
bottom of page