top of page

NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

KEY

                     D#

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง

                      G#

สรรเสริญพระนาม

              Bb                          D#

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

                D#                             G#

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

                 Bb                               D#

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง


            D#   D#7 G#

* ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

D#                           Bb

สรรเสริญยกย่องพระนาม

           D#  D#7G#

ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

D#    Bb                 D#

สรรเสริญยกย่องพระนาม

-4
bottom of page