NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

KEY

                   E

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง

                  A

สรรเสริญพระนาม

            B                          E

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

                E                         A

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

               B                             E

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง


            E    E7   A

* ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

E                          B

สรรเสริญยกย่องพระนาม

         E     E7  A

ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

E     B                 E

สรรเสริญยกย่องพระนาม

-3