top of page

NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

KEY

                     E  

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง

                      A  

สรรเสริญพระนาม

              B                            E  

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

                E                               A  

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

                 B                                 E  

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง


            E     E7   A  

* ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

E                             B  

สรรเสริญยกย่องพระนาม

           E    E7  A  

ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

E      B                   E  

สรรเสริญยกย่องพระนาม

-3
bottom of page