NO.

256

ข้ายกเสียงขึ้น

KEY

                     F  

1. ข้ายกเสียงขึ้นด้วยเพลง

                      Bb

สรรเสริญพระนาม

              C                            F  

ข้ายกมือขึ้นด้วยใจต้องการเดินตาม

                F                               Bb

เติมข้าให้เต็มด้วยความรักของพระองค์

                 C                                 F  

เพื่อให้ปากข้า ร้องเพลงสรรเสริญมั่นคง


            F     F7   Bb

* ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

F                             C  

สรรเสริญยกย่องพระนาม

           F    F7  Bb

ร้องว่า ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา

F      C                   F  

สรรเสริญยกย่องพระนาม

-2