top of page

NO.

009

ข้ารักพระนามพระองค์

KEY

      Bb                         F  

1. ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ

Gm            F    D#

พระองค์ทรงรู้จักข้า

Bb                           F  

เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา

Gm               F            D#

พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า

            Cm      Dm     F  

พระองค์ทรงรอบรู้  ทุกสิ่ง

      D#          Bb        F  

พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า


      D#                             Bb

**ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า

        Cm                   F          Bb

ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ

-4
bottom of page