NO.

9

ข้ารักพระนามพระองค์

KEY

      Bb                        F

1. ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ

Gm           F   D#

พระองค์ทรงรู้จักข้า

Bb                          F

เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา

Gm             F             D#

พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า

            Cm   Dm   F

พระองค์ทรงรอบรู้  ทุกสิ่ง

      D#           Bb       F

พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า


        D#                          Bb

**ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า

         Cm              F         Bb

ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ

-4