top of page

NO.

009

ข้ารักพระนามพระองค์

KEY

      B                           F#

1. ก่อนที่ท้องฟ้าจะแยกจากน้ำ

G#m            F#  E  

พระองค์ทรงรู้จักข้า

B                             F#

เมื่อข้ายังนอนในท้องมารดา

G#m               F#          E  

พระองค์ทรงเรียกชื่อของข้า

            C#m      D#m     F#

พระองค์ทรงรอบรู้  ทุกสิ่ง

      E            B          F#

พระเจ้าทรงดำรงอยู่กับข้า


      E                               B  

**ข้ารักพระนามพระองค์ ผู้ทรงรู้จักข้า

        C#m                   F#        B  

ข้ายำเกรงพระเจ้ายิ่งใหญ่ ข้านมัสการ

-3
bottom of page