NO.

358

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

KEY

           Cm                 Cm

1. ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่

G#       Gm     Cm

จิตข้าขอสรรเสริญ

         Cm                  Cm

บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่บาปข้า

G#      Gm       Cm

จิตข้าขอสรรเสริญ


               D#

* องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

         Fm

พิชิตความมรณา

G#      Bb         G7

จิตข้าขอสรรเสริญ

       Cm            Cm

ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

G#      Gm     Cm

จิตข้าขอสรรเสริญ

-4