top of page

NO.

358

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

KEY

          Cm                     Cm  

1. ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่

G#     Gm     Cm  

จิตข้าขอสรรเสริญ

           Cm                  Cm  

บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่บาปข้า

G#   Gm       Cm  

จิตข้าขอสรรเสริญ


                D#

* องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

          Fm  

พิชิตความมรณา

G#    Bb        G7  

จิตข้าขอสรรเสริญ

         Cm           Cm  

ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

G#    Gm     Cm  

จิตข้าขอสรรเสริญ

-4
bottom of page