NO.

358

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

KEY

           C#m                 C#m

1. ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่

A       G#m     C#m

จิตข้าขอสรรเสริญ

         C#m                  C#m

บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่บาปข้า

A      G#m       C#m

จิตข้าขอสรรเสริญ


               E

* องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

         F#m

พิชิตความมรณา

A      B         G#7

จิตข้าขอสรรเสริญ

       C#m            C#m

ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

A      G#m     C#m

จิตข้าขอสรรเสริญ

-3