top of page

NO.

358

ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

KEY

          C#m                     C#m  

1. ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่

A       G#m     C#m  

จิตข้าขอสรรเสริญ

           C#m                  C#m  

บนกางเขน พระองค์ทรงไถ่บาปข้า

A     G#m       C#m  

จิตข้าขอสรรเสริญ


                E  

* องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์

          F#m  

พิชิตความมรณา

A      B          G#7

จิตข้าขอสรรเสริญ

         C#m           C#m  

ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน

A      G#m     C#m  

จิตข้าขอสรรเสริญ

-3
bottom of page