top of page

NO.

016

ความสุขอยู่ในใจฉัน

KEY

             Bb

1: ความสุขอยู่ในใจฉัน

        F  

ความสุขอยู่ในใจเธอ

       Bb                F                  Bb

ความสุข  อยู่ในใจฉัน  และในใจเธอ


             D#             Bb

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

             F                Bb

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา

             D#             Bb

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

           F                F         Bb

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา


         Bb

2: พระคริสต์อยู่ในใจฉัน

       F  

พระคริสต์อยู่ในใจเธอ

     Bb                F                  Bb

พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ

-4
bottom of page