top of page

NO.

016

ความสุขอยู่ในใจฉัน

KEY

             B  

1: ความสุขอยู่ในใจฉัน

        F#

ความสุขอยู่ในใจเธอ

       B                  F#                B  

ความสุข  อยู่ในใจฉัน  และในใจเธอ


             E               B  

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

             F#              B  

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา

             E               B  

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

           F#              F#       B  

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา


         B  

2: พระคริสต์อยู่ในใจฉัน

       F#

พระคริสต์อยู่ในใจเธอ

     B                  F#                B  

พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ

-3
bottom of page