top of page

NO.

016

ความสุขอยู่ในใจฉัน

KEY

             C  

1: ความสุขอยู่ในใจฉัน

        G  

ความสุขอยู่ในใจเธอ

       C                  G                  C  

ความสุข  อยู่ในใจฉัน  และในใจเธอ


             F               C  

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

             G                C  

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา

             F               C  

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

           G                G         C  

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา


         C  

2: พระคริสต์อยู่ในใจฉัน

       G  

พระคริสต์อยู่ในใจเธอ

     C                  G                  C  

พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ

-2
bottom of page