top of page

NO.

016

ความสุขอยู่ในใจฉัน

KEY

             C#

1: ความสุขอยู่ในใจฉัน

        G#

ความสุขอยู่ในใจเธอ

       C#                G#                C#

ความสุข  อยู่ในใจฉัน  และในใจเธอ


             F#             C#

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

             G#              C#

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา

             F#             C#

*ลาลาลาลา  ลาลาลาลา

           G#              G#       C#

ลาลาลาลา  ลาลาลาลา  ลาลา


         C#

2: พระคริสต์อยู่ในใจฉัน

       G#

พระคริสต์อยู่ในใจเธอ

     C#                G#                C#

พระคริสต์ อยู่ในใจฉัน และในใจเธอ

-1
bottom of page