NO.

337

ฉันเชื่อสิ่งนี้

KEY

D#                        Gm

1. พระบิดา องค์นิรันดร

              F        D#

องค์พระผู้สร้างทุกสิ่ง

            F

ทรงฤทธิ์เดชา

D#                       Gm

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

               F           D#

ประสูติพระคริสต์พระบุตร

                 F

พระเยซู พระผู้ช่วย


Bb

* ฉันเชื่อใน พระเจ้าพระบิดา

D#

  ฉันเชื่อใน องค์พระเยซู

Gm

  ฉันเชื่อใน พระวิญญาณบริสุทธิ์

D#

  ทรงเป็นองค์ตรีเอกา

Bb

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนพระชนม์

D#

  ซึ่งเราจะเป็นเช่นนั้น

Gm                         D#       F  Bb

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู


               D#  Gm      F

***ฉันเชื่อใน    พระองค์

          D#      Gm     F

ฉันเชื่อใน การฟื้นพระชนม์

          D#       Gm F          Bb

ฉันเชื่อใน พระเยซู องค์พระเจ้า


D#                            Gm

2. องค์ผู้ปกป้อง พิทักษ์ข้า

              F      D#

ถูกตรึงจนชีพวางวาย

                   F

อภัยทุกสิ่งเพื่อเรา


D#                       Gm

เสด็จลงไปในความมืด

           F      D#

ฟื้นคืนชีวิตขึ้นใหม่

                    F

ประทับเบื้องสูงนิรันดร์


Bb

**ฉันเชื่อในชีวิตนิจนิรันดร์

D#

  พระเยซูผู้ประสูติบริสุทธิ์

Gm

  ฉันเชื่อในชุมชนร่วมพระกาย

D#

  คริสจักรคือน้ำพระทัย

Bb

  ฉันเชื่อใน การฟื้นคืนชีวี

D# 

  เมื่อพระองค์กลับมาอีกครา

Gm                         D#      F  Bb

  ฉันเชื่อวางใจ ในพระนามพระเยซู

-4