top of page

NO.

255

ชาวโลกทั้งหลาย

KEY

    G#   D#7   G#       G#  D#7  G#

1. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจ   ยิน     ดี

   C#     D#      Fm  

มีพระราชาประสูติ

      G#         G#

คือพระเยซู เสด็จลงมา

     G#

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     D#

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     G#     C#        G#  D#7 G#

ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ


     G#   D#7       G# G#  D#7 G#

2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ ชาว  โลก

      C#       D#         Fm  

พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน

       G#            G#

พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร

        G#

ประสานสำเนียงยินดี

       D#

ประสานสำเนียงยินดี

      G#         C#          G#   D#7 G#

ประสาน ประสาน สำเนียง   ยิน   ดี


     G#  D#7  G#        G#   D#7  G#

3. อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม

        C#           D#     Fm  

เป็นหนามเสียดแทง ในใจ

       G#                  G#

ความรักเมตตา ของพระเยซู

      G#

บันดาลให้เรากลับใจ

      D#

บันดาลให้เรากลับใจ

      G#        C#     G#   D#7 G#

บันดาล บันดาล ให้เรา  กลับ  ใจ


    G#   D#7        G#

4. พระองค์ครองโลก

        G#    D#7  G#

ด้วยความเที่ยงธรรม

      C#       D#  Fm  

ทรงนำด้วยกรุณา

   G#

รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา

        G#

ความรักประหลาดหนักหนา

       D#

ความรักประหลาดหนักหนา

         G#        C#         G#    D#7 G#

ความรัก ความรัก ประหลาดหนักหนา

-4
bottom of page