top of page

NO.

255

ชาวโลกทั้งหลาย

KEY

    G     D7     G         G    D7    G  

1. ชาวโลกทั้งหลายชื่นใจ   ยิน     ดี

   C       D        Em  

มีพระราชาประสูติ

      G           G  

คือพระเยซู เสด็จลงมา

     G  

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     D  

ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ

     G       C          G    D7   G  

ให้เรา ให้เรา ร้องเพลงสรรเสริญ


     G     D7         G   G    D7   G  

2. ความสุขเปรมปรีด์มีแก่ ชาว  โลก

      C         D           Em  

พ้นทุกข์พ้นโศก เบิกบาน

       G              G  

พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร

        G  

ประสานสำเนียงยินดี

       D  

ประสานสำเนียงยินดี

      G           C            G     D7   G  

ประสาน ประสาน สำเนียง   ยิน   ดี


     G    D7    G          G     D7    G  

3. อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม

        C             D       Em  

เป็นหนามเสียดแทง ในใจ

       G                    G  

ความรักเมตตา ของพระเยซู

      G  

บันดาลให้เรากลับใจ

      D  

บันดาลให้เรากลับใจ

      G          C       G     D7   G  

บันดาล บันดาล ให้เรา  กลับ  ใจ


    G     D7          G  

4. พระองค์ครองโลก

        G      D7    G  

ด้วยความเที่ยงธรรม

      C         D    Em  

ทรงนำด้วยกรุณา

   G  

รังสีชอบธรรม ประจักษ์แก่ตา

        G  

ความรักประหลาดหนักหนา

       D  

ความรักประหลาดหนักหนา

         G          C           G      D7   G  

ความรัก ความรัก ประหลาดหนักหนา

-5
bottom of page