top of page

NO.

108

ชีวิตที่เริ่มใหม่

KEY

     F  

1. ทุก..วันที่หายใจ

              Dm  

ยังมีความหวัง ให้ได้ก้าวไป

                Bb

โลกจะโหดร้าย

              F  

แต่จะไม่หวั่นไหว

Gm                    C  

เมื่อมีพระองค์นำทาง


     F  

2. ทุก..ทีที่พลาดไป

              Dm  

ยังมีความหวัง ให้ได้เริ่มใหม่

                   Bb                   F  

ในความอ่อนแอ ทรงประคองข้าไว้

Gm                    C  

และนำให้เดินต่อไป


             F  

***พระเยซูทรงเมตตา

               Bb

เปี่ยมด้วยรักและฤทธา

Gm                            C  

พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตข้า

           F                       Bb

จากคนนึงที่ต้องตาย ไม่มีหวัง ได้หายใจ

Gm                C  

ได้มีชีวิตที่เริ่มใหม่

                      F  

เมื่อข้าได้เป็นของพระองค์

-4
bottom of page