NO.

108

ชีวิตที่เริ่มใหม่

KEY

     F

1. ทุก..วันที่หายใจ

             Dm

ยังมีความ หวัง ให้ได้ก้าวไป

                 Bb

โลกจะโหด ร้าย

             F

แต่จะไม่ หวั่นไหว

Gm                 C

เมื่อมีพระองค์นำทาง


     F

2. ทุก..ทีที่พลาดไป

             Dm

ยังมีความ หวัง ให้ได้เริ่มใหม่

                 Bb                 F

ในความอ่อนแอ ทรงประคองข้าไว้

Gm                 C

และนำให้เดินต่อไป


             F

***พระเยซูทรงเมตตา

            Bb

เปี่ยมด้วยรักและฤทธา

Gm                          C

พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตข้า

          F                     Bb

จากคนนึงที่ต้องตาย ไม่มีหวัง ได้หายใจ

Gm                C

ได้มีชีวิตที่เริ่มใหม่

                   F

เมื่อข้าได้เป็นของพระองค์

-4