top of page

NO.

108

ชีวิตที่เริ่มใหม่

KEY

     F#

1. ทุก..วันที่หายใจ

              D#m  

ยังมีความหวัง ให้ได้ก้าวไป

                B  

โลกจะโหดร้าย

              F#

แต่จะไม่หวั่นไหว

G#m                    C#

เมื่อมีพระองค์นำทาง


     F#

2. ทุก..ทีที่พลาดไป

              D#m  

ยังมีความหวัง ให้ได้เริ่มใหม่

                   B                     F#

ในความอ่อนแอ ทรงประคองข้าไว้

G#m                    C#

และนำให้เดินต่อไป


             F#

***พระเยซูทรงเมตตา

               B  

เปี่ยมด้วยรักและฤทธา

G#m                            C#

พระองค์ทรงเปลี่ยนชีวิตข้า

           F#                     B  

จากคนนึงที่ต้องตาย ไม่มีหวัง ได้หายใจ

G#m                C#

ได้มีชีวิตที่เริ่มใหม่

                      F#

เมื่อข้าได้เป็นของพระองค์

-3
bottom of page