NO.

301

ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

KEY

         Bbm

1.ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

           Bbm

เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์

           Bbm

ความการุณ พระคุณ พระธรรม

             D#                         Bbm

สมควรเราท่านสรร(ระ)เสริญโมทนา

       D#m        C#

พระบิดา พระบุตรา

           F            Bbm

พระวิญญาณอันเลิศล้ำ

         D#m

พรพระองค์ที่ทรงประทาน

              F                  Bbm

ให้เป็นประจำชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา


           Bbm                     Bbm

*ในพระนามพระเยซู ทรงเอ็นดูชาวประชา

         C#             Bbm

ความบาปที่เราเคยทำ

         D#m                Bbm

เป็นประจำพระองค์ทรงไถ่

Bbm                   D#m        C#

แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่าง ไผ่

                D#m          Bbm

พระองค์ทรงชัยอภัยพวกเรา

           D#m            Bbm

ความซึมเศร้าพวกเราหายไป


         Bbm

2.จะมีใครที่ไหนกันเล่า

          Bbm

นำพวกเราช่วยประชารอดพ้น

           Bbm

ทำความดีไม่มีสักคน

            D#                          Bbm

ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย

      D#m         C#              F  Bbm

ไม่มีวันจะหลุดหายจากความตายไปได้เลย

      D#m

พระเยซูเป็นผู้ชดเชย

              F                       Bbm

น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยเลยลืมพวกเรา

-4