NO.

236

นับพระพร

KEY

     G#

1. แม้นความทุกข์ลำบาก

              Bbm

เกิดขึ้นแก่ท่านเมื่อใด

D#                                     G#

มีภาระหนักมากท่านคิดว่าแบกไม่ไหว

G#                               Bbm

หันมานับพระพร ย้อนดูนับทีละอัน

D#

แปลกแต่จริงแน่แล้ว

                 G#    D#   G#

พระเจ้าทรงโปรดช่วยท่าน


    G#                      Bbm

* นับพระพรของท่านดูทีละอัน

D#                      G#

นับพระพรซึ่งพระเยซูประทาน

C#                 D#

นับพระพรนั้น นับดูทีละอัน

G#                    C#             D#   G#

นับพระพรของท่าน ซึ่งพระเยซูประทาน


     G#                              Bbm

2. แม้บุคคลทั้งปวงมีทรัพย์สมบัติมากมาย

D#                                G#

แต่พระเจ้าสัญญาให้พรจนนับไม่ไหว

G#                                   Bbm

รับพระพรซึ่งทรัพย์สินเงินทองซื้อไม่ได้

D#

แล้วพระเจ้าประทาน

                  G#  D#   G#

บำเหน็จจนเหลือบรรยาย


    G#                             Bbm

3. เวลาท่านต่อสู้จะเป็นการเล็กหรือใหญ่

D#                                G#

อย่าระอาอ่อนใจพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้

G#                             Bbm

จงนับดูพระพรเพราะทูตสวรรค์ป้องกัน

D#

ช่วยเล้าโลมดวงจิต

            G#    D#   G#

ท่านจนตลอดสิ้นกาล

-4