top of page

NO.

292

พระเจ้าเที่ยงแท้

KEY

                   F          Bb

1. มีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้

             F        C      F  

มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้


                  F                Bb

2. แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่ง

                  F  

พระเจ้าเที่ยงแท้

                C          F  

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                       Bb              F  

***พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน

                   Dm                  Bb

พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉัน

                  C  

ให้พ้นความตาย

                    F                Bb

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ

                   F  

พระเจ้าเที่ยงแท้

                C            F  

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                        F               Bb

3. ท่านอาจผิดหวังในคนบางคน

                    F       C          F  

ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว


                      F                   Bb

4.พระเจ้าช่วยท่านในความผิดหวัง

                     F  

บันดาลความเศร้าให้กลาย

        C                  F  

เป็นความชื่นชมยินดี

-4
bottom of page