top of page

NO.

292

พระเจ้าเที่ยงแท้

KEY

                   F#        B  

1. มีของบางสิ่งที่ฉันไม่รู้

             F#      C#    F#

มีที่บางแห่ง ฉันไปไม่ได้


                  F#              B  

2. แต่ฉันแน่ใจในท่านผู้หนึ่ง

                  F#

พระเจ้าเที่ยงแท้

                C#        F#

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                       B                F#

***พระเจ้าเที่ยงแท้ แน่ในใจฉัน

                   D#m                  B  

พระเจ้าเที่ยงแท้เพราะพระไถ่ฉัน

                  C#

ให้พ้นความตาย

                    F#              B  

ความรักพระองค์ นั้นแสนชื่นใจ

                   F#

พระเจ้าเที่ยงแท้

                C#          F#

เที่ยงแท้ในใจในชีวิตฉัน


                        F#             B  

3. ท่านอาจผิดหวังในคนบางคน

                    F#     C#        F#

ท่านอาจชอกช้ำในความล้มเหลว


                      F#                 B  

4.พระเจ้าช่วยท่านในความผิดหวัง

                     F#

บันดาลความเศร้าให้กลาย

        C#                F#

เป็นความชื่นชมยินดี

-3
bottom of page